top of page

ירוחם עיר בלב פארק

פרוייקט 'ירוחם עיר בלב פארק' החל בזכייה בתחרות מוזמנים בהובלת מנהלת פארק ירוחם הכוללת את המועצה המקומית, קק"ל ורשות ניקוז בשור השקמה.
התכנון, שם לו למטרה לקשור בין המרקם הותיק של ירוחם, השכונות החדשות המתוכננות לבין סביבת השטחים הפתוחים, נחלי ירוחם ופארק ירוחם.
הצעת המשרד, זכתה בחלק העירוני שבתחרות והציגה תפיסה של רשת תנועות ומוקדים אשר קושרים את המרחב העירוני לנחלים החוצים את העיר.
מתוך התחרות, נולדו מספר פרוייקטים מפורטים לביצוע, בהם הפארק העירוני של ירוחם אשר ממוקם סמוך לנחל דורבנים, רשת שבילים מקשרים בין חלקי המועצה השונים ועוד.

ההדמיות להמחשה בלבד

מיקום

ירוחם

שנת תכנון

תחרות 2014, ביצוע הפארק 2022

מזמין

רשות ניקוז שקמה בשור +מועצה מקומית ירוחם

bottom of page