top of page

מבואת בארי

התכנית עושה שימוש במנעד פעולות רחב לטובת הגברת ההליכתיות בשכונה ומגדירה את תפקיד והררכיית הרחובות השונים להולכי הרגל ולרכבים. במרכז התכנית, מוגדרת ה'טבעת הירוקה' של פלורנטין. טבעת זו, מהווה את שלד המרחב הציבורי וההליכתי של השכונה המצטרף למעט השטחים הירוקים הקיימים במרחב וכוללות רחובות אשר תנועת הרכב בהם מצומצמת או מתבטלת.

שנת ביצוע

2019

מזמין

קק"ל

bottom of page