top of page

מבואת בארי

מבואת בארי, נקודת תצפית, אזורי תוכן ושילוט עם הסברה על הסביבה ועל סיפור כוחות האנז"ק בנגב
מבואת בארי מהווה חלק מתכנית נתיב האנז"ק, המתפרס על כ-160 ק"מ ועובר ב-23 רשויות שונות.
שביל האנז"ק במרחב הנגב מספר את הסיפור ההיסטורי של כחות האנז"ק בנגב - ה'איגוף הגדול', תנועת כוחות האנז"ק בנגב שבסיומו נערכה מתקפת הפרשים האחרונה בהיסטוריה על העיר באר שבע.

שנת ביצוע

2019

מזמין

קק"ל

bottom of page