top of page

פארק צפרות רמת הנגב

תכנית אב ותכנית מפורטת לביצוע לפארק צפאות במט"ש ניצנה.
מט"ש ניצנה מקבל אליו מי שפכין מבסיסים ויישובים בפתחת ניצנה ומטפל בהם לטובת השקייה בחקלאות המקומית.
לאורך השנים משך אליו המט"ש מיני עופות רבים והינו אתר צפרות ליודעי דבר, מיני בולטים הם מיני קטות אשר מגיעות השכם בבוקר לשתות ולאסוף מים בנוצותיהן אל גוזליהן שבקן.
תכנית פארק הצפרות מהווה זהזדמנות ייחודית לשיקום וטיפוח שטח המט"ש לטובת פיתוח פארק אשר ימשוך מטיילים רבים להכרות עם ציפורי המדבר והציפורים הנודדות תוך שימור המגוון הביולוגי והתשתיות הטבעיות הקיימות, טיפוח ועידוד המצאי בפיתוח העתידי במקום וחיזוק המיקום כנקודה משמעותית במסלול הציפורים בעונת הנדידה.

ההדמיות להמחשה בלבד

bottom of page