top of page

רובע צפוני הרצליה

תב"ע לרובע מגורים חדש בצפון הרצליה באזור הבאסה, נחלת עדה ושדה התופעה המתפנה. התכנון כולל עירוב שימושים, התחברות למרקמים קיימים, שטחי הצפה פארק רחב ידיים, רשת רחובות הליכתית וחיבור למערך תחבורה ציבורית.

סטטוס

עריכת מסמכי התכנית

כמות יח"ד

10,000 יח"ד

שטח התוכנית

1,500 דונם

עורך התכנית

פרחי צפריר אדריכלים

מזמין

רשות מקרקעי ישראל

ההדמיות להמחשה בלבד

ההדמיות להמחשה בלבד

bottom of page