top of page

רמות יורם תב"ע

תב"ע תכנית להקמת שכונת מגורים של 5467 יח"ד ומע"ר בשטחה המערבי של נתיבות. השכונה נמצאת מעברו השני של נחל בוהו על רצף שכונות חדשות שנבנות בעיר.
התכנית משלבת בנייה רוויה וצמודת ומגדירה ומתווה את המפגש עם נחל ויער בוהו הסמוכים, מייצרת מערכת שטחים פתוחים מגוונת וקובעת רשת רחובות הליכתית המקשרת את חלקי השכונה זה לזה ואת השכונה למרקם הותיק יותר של נתיבות.

סטטוס

אושר ב2018

כמות

יח"ד: 5476

עורכי התוכנית

יער אדריכלים

מזמין

עיריית נתיבות

bottom of page