top of page

תכנית אב לנחלי ירוחם


התייחסות לנחלים כחלק משמעותי מהמערכת העירונית הוא חלק מתפיסת 'עיר בלב פארק' אשר גובשה בשיתוף של המועצה המקומית ירוחם, רשות ניקוז בשור השקמה וקק"ל. תפיסה זו מתווה עקרונות לשימור ולפיתוח חלקי הנחלים השונים והמערכת הטבעית הסובבת את ירוחם וחיבור המועצה לפארק ירוחם ולמכתש ירוחם.
בהמשך לתכנון פארק הנחל המרכזי סביב נחל דורבנים, כחלק מתפיסת "עיר בלב פארק", נערך מסמך מדיניות שהתווה גישה רחבה ומתכללת למערכת ערוצי הנחלים שסביב ירוחם. המסמך, קבע עקרונות ויצר תפיסה כוללת למערכת השטחים הפתוחים והנחלים תוך שימת דגש על רציפות מערכת הנחלים הראשיים וערוצי המשנה, על דרך ואופי קווי המגע בין המרחב הבנוי והמרחב הטבעי ועל זיקות ההנאה והמפגשים השונים בין המערכת הנחלים לבין הישוב.

ההדמיות להמחשה בלבד

מיקום

ירוחם

שנת תכנון

2021

מזמין

רשות ניקוז שקמה בשור +מועצה מקומית ירוחם

bottom of page